Your browser does not support JavaScript!
研究發展處 國際合作暨兩岸交流組
系所介紹

 

                                                                            

                                                                            學制

    系所 / 科別

日間部

研究所

四技

二技

五專

健康產業管理研究所

 

 

 

護理系()

 

食品保健系

 

 

 

幼兒保育系()

 

 

美容流行設計系()

 

餐旅管理系()

 

 

資訊多媒體應用系

 

 

 

觀光休閒與健康()

 

 

 

高齡照顧福祉

 

 

 

 

餐飲廚藝系()

 

口腔衛生照護系